چفت ایمنی عایق الکتریسیته

برای استفاده در مکانی که نیاز به عایق بودن در برابر الکتریسیته وجود دارد
Call for pricing

به صورت یکپارچه قالب گیری و ساخته شده است از گرید خاصی از مواد پلی اورتان در رنگ قرمز تولید شده استقابلیت استفاده در هر وسیله ای را برای قفل کردن دارد
در هر چفت می توان از شش قفل استفاده کرد.

size: 155 x 42.5 x 74 x 30 x 4.5 x 78 x 8.5